Faj­tais­mertető

Golden Retriever

A golden retriever nagyon erös cson­tozatú, mar­ma­gassága a kanok esetében 5661 cm, a szukáknál 5156 cm, tehát egy közepes nagyságú kutyáról van szó.

Test­súlya kb. 25 és 36 kg között mozog. Szörzete sima vagy hul­lá­mos, se nem durva, se nem sely­mes, min­de­ne­se­tre rend­kívül dús, vastag, mely alatt egy vízálló aljszörzet talál­ható. Ezt a fajtát energikus és lendületes mozgás jellemzi. Sajnos, ha nem megfelelö helyröl vásároljuk, gyakran elö­for­dul­hat nála egy komoly betegség, a dis­z­plázia, mely egy olyan örök­letes csípö– és vál­lízületi defor­má­ció, melynek kialakulása után a kutyák komoly mozgássz­ervi panas­zokkal küz­denek, söt, sok­szor muszáj öket elal­tatni. Ezért vásár­láskor akár ragaszkod­junk olyan iga­zoláshoz, mely­ben az ösök garan­tál­tan mente­sek ez alól a súlyos betegség alól.

A golden retriever tulajdonságai

Ennek a kutyafa­jtá­nak az egyik leg­jellemzöbb tula­j­don­sága a mérhetetlen szeretete, mely nem csupán a gazdira ter­jed ki, hanem min­den emberre. Úgy is mond­hatjuk, nem igazán egyem­beres kutya. Így tehát, ha valaki házörzöt szeretne, né ezt a fajtát válassza. Min­demel­lett békés, nyu­godt, barát­sá­gos ter­mészetü, tökéletes választás gyerekek mellé. Ugyanakkor barát­sá­gos, nyílt, engedelmes és játékos, az egyik legin­tel­li­gensebb kutyafa­jta. Ami pedig nagyon fontos, hogy meg­bízható és kiszámítható.

Az élteti, ha a gazdájá­nak örömet szerezhet. Tartását illetöen tökélete­sen viseli az idöjárás min­den vis­zon­tagságát, de akkor a leg­boldo­gabb, ha a gazda közelében lehet. Éppen ezért, ha megfelelöen kielégítjük mozgásigényét, lakás­ban is jól érzi magát.
Sokoldalúsága, érzékenysége és rend­kívül alka­lmazkodó ter­mészete min­den­féle embernek bevál­hat, kivéve per­sze azokat, akiknél nem ez az elsödleges szem­pont. Szelíd­sége és érzékenysége miatt nem árt, ha a gazdi is hasonló tem­pera­men­tum­mal ren­delkezik, így tökéletes kiegészíté­sei lesznek egymásnak!