Történetem

Kisgy­er­mek korom óta erős von­zal­mat éreztem az álla­tok, különösen a kutyák iránt. Sajnos családi körülmények miatt sokáig nem tarthat­tam, ebben az idősza­k­ban más kutyájá­nak sétál­tatásában lel­tem örömöm. Első kutyá­mat 14 évesen vet­tem meg, egy kisál­lat kereskedés­ben, ő volt Szuzi, egy fekete tac­skó lány. Vele éltem tinédzser koro­mat, mindig velem volt és vigyá­zott rám, hogy né kev­ered­jek bajba. Mikor elk­erül­tem otthon­ról, éde­sapá­mat segítette betegsége elviselésében. 10 évig volt csalá­dunk szerves tagja. Később angol bull­do­gokkal kezdtem el foglalkozni, ami fele­j­thetetlen élmények­ben gazdagí­tott jó és rossz értelem­ben is. 2000-​ben talál­tam rá a golden retriev­erre, azóta e fajta iránt tel­jes elkötelezettséget érzek. Intel­li­gen­ciájá­val, szeretetéh­ségével elvaráz­solt, ezért törek­szek ken­nelem­ben született kisku­tyák ezen tula­j­don­sá­gai kiemelésére. Egyre gyakrab­ban válik család­taggá hazánkban e hű társ, tel­je­sen kiérdemelten.


Kívánok Min­denk­inek Kellemes Kutyatartást!Kacsintás